สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา เพื่อถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ตนเองและเพื่อนเล่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่เล่นได้

2. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่เล่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่เล่นได้

2. พูดสนทนาเกี่ยวกับกีฬาที่เล่นได้

3. เขียนเกี่ยวกับกีฬาที่เล่นได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง Let’s Play Sports! 14 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรคำ)