สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการทำอาชีพที่ชื่นชอบ ความสามารถของบุคคลที่ชื่นชอบ การขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ชอบ และใช้โครงสร้างภาษาในการถามและตอบเพื่อขอและให้ข้อมูล ด้วยการเขียนและพูดบรรยาย การเปรียบเทียบและสรุปรายงานผลได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของภาษา 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา

2. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ตนเองและเพื่อนชอบได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาได้

2. พูดสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ชอบได้

3. เขียนและนำเสนอกิจกรรมกีฬาที่เพื่อนชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ   นักเรียนทำใบงานและกิจกรรมในชั้นเรียน                

8.2 เครื่องมือ   

ใบงานที่ 1 เรื่อง Let’s Do It.                         

ใบงานที่ 2 เรื่อง Do You Play Sports?

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง I Like It. (2) 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อครูสำหรับกิจกรรม )