สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา เพื่อถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ตนเองและเพื่อนชอบได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา

2. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ตนเองและเพื่อนชอบได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาได้

2. พูดสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ชอบได้

3. เขียนและนำเสนอกิจกรรมกีฬาที่เพื่อนชอบได้

4. สนทนาแล้วเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาที่ชอบได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Let’s Have Some Fun!
ชั่วโมง Let’s Have Some Fun!
เรื่อง I Like It. (1) 8 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)