สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยใช้คำศัพท์ กลุ่มคำและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์ และโครงสร้างภาษาที่สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในโรงเรียน

2. ถามและตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในโรงเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในโรงเรียนได้

2. พูดให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในโรงเรียนได้

3. เขียนให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบในโรงเรียนได้

4. วาดภาพโรงเรียนในฝันและนำเสนอได้

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

           

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง My Dream School 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน และบัตรคำ)