สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมกิจกรรมและวันพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยใช้คำศัพท์กลุ่มคำและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้การสื่อสารของนักเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. สามารถใช้คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับวันพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนและวันพิเศษที่ชื่นชอบ

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวันพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน

2. เขียนและพูดเกี่ยวกับวันพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียนและวันพิเศษที่ชื่นชอบ

3. มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง Special Days at School (2) 31 ส.ค. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)