สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในโรงเรียน โดยใช้คำศัพท์ กลุ่มคำและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม  จะเป็นพื้นฐานที่ดีและช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารอย่างมั่นใจของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้         

ด้านความรู้

1. สามารถใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในโรงเรียนได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในโรงเรียนได้

2. พูดถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในโรงเรียนได้

3. เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำในโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง My Favorite Activities 25 ส.ค. 66 (มีใบงาน)