สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน รายวิชา ตารางเรียน กฎระเบียบ ข้อตกลงในห้องเรียนและในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมและวันสำคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน รวมถึงสิ่งที่ชื่นชอบในโรงเรียน  และใช้โครงสร้างภาษา เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธในการแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก ให้คำแนะนำ ตอบรับและปฏิเสธตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

  ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

  ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในห้องเรียน

2. แยกแยะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในห้องเรียนได้

  ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในห้องเรียนได้

2. เขียนและพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในห้องเรียนได้

3. พูดนำเสนอกฎหรือข้อเสนอแนะพร้อมให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในโรงเรียนและในห้องเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง Classroom Rules 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน และสื่อแผ่นป้ายตอบคำถาม)