สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับเวลาและวิชาเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่สื่อสารเกี่ยวกับเวลาและวิชาเรียน

2. ถามและตอบเกี่ยวกับเวลาและวิชาเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและวิชาเรียนได้

2. พูดเกี่ยวกับเวลาและวิชาเรียนได้

3. เขียนเกี่ยวกับเวลาและวิชาเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง My Timetable (2) 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)