สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน รายวิชา และใช้โครงสร้างภาษา เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ในการแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก ให้คำแนะนำ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

1. ต.1.2 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ตำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

2. ต.1.2 ม.1/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับอาชีพและคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาที่ควรเรียน

2. ถามและตอบเกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรเรียนได้

2. พูดแนะนำเกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรเรียนเพื่อประกอบอาชีพนั้นได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ   นักเรียนทำใบงานและกิจกรรมในชั้นเรียน                

8.2 เครื่องมือ    ใบงานเรื่อง Paul and Pete’s Dreams

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง Learning Art to Be an Artist 7 ส.ค. 66 (มีใบงาน)