สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิชาเรียนที่ชอบและเหตุผลที่ชอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและเหตุผลที่ชอบ

2. ถามและตอบเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและเหตุผลที่ชอบได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาที่ชอบและเหตุผลที่ชอบได้

2. พูดเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและเหตุผลที่ชอบได้

3. เขียนเกี่ยวกับวิชาที่ชอบและเหตุผลที่ชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง My Dream School
ชั่วโมง My Dream School
เรื่อง English Is Fun 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)