สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับบ้านและสิ่งของภายในบ้าน ถามและตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านและสิ่งของภายในบ้านได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์/โครงสร้างทางภาษาที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับบ้านและสิ่งของภายในบ้าน

2. ถามและตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านและสิ่งของภายในบ้านได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. พูดนำเสนอผลงานบ้านในฝันได้

2. เขียนบรรยายบ้านในฝันของตนพร้อมเหตุผลได้

3. เขียนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Home Show 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน)