สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์

Types of Houses: Terraced house, apartment detached house, semi-detached house, bungalow, cottage

Parts of the House and Materials: Door, Wall, Roof, Window, Ice, Straw, Brick, Wood, Clay, Mud, Tile, Glass

Adjectives to Describe a House: Beautiful, Lovely, Amazing, Nice, Big, Small

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

จับคู่คำศัพท์ที่ได้เรียนและความหมายได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

เขียนบรรยายเกี่ยวกับบ้านในฝันโดยใช้ Present simple tense ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง My Dream House 24 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบคำศัพท์)