สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน และใช้โครงสร้างทางภาษาในพูดและเขียนอธิบาย แลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา และเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของตนเองและเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. สามารถเรียงคำคุณศัพท์ได้ถูกต้องตามลำดับ

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. พูดและเขียนเพื่อขอ/ตอบข้อมูลเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะของบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ  

นักเรียนทำใบงานและกิจกรรมในชั้นเรียน                

8.2 เครื่องมือ   

1. ใบงานเรื่อง Order of Adjectives

2. ใบงานเรื่อง Describing your friends’ houses

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Describing Houses 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)