สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์

Terraced house, apartment detached house, semi-detached house, bungalow, cottage

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

คำศัพท์เกี่ยวกับประเภท/ลักษณะของบ้าน

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับประเภท/ลักษณะของบ้านได้

2. ระบุเกี่ยวกับประเภท/ลักษณะของบ้านได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Houses in Thailand 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน)