สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์

Materials: tile, straw, glass, ice, wood, clay

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

คำศัพท์เกี่ยวกับวัสดุและส่วนประกอบของบ้าน

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษะของบ้านได้

2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับวัสดุและส่วนประกอบของบ้านได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Houses from Different Countries 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรภาพ)