สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์

Shapes: round, cube-shaped, dome-shaped, pyramid-shaped

Materials: concrete, bricks, grass, ice, wood

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุลักษณะสี รูปร่าง และวัสดุ ของบ้านที่มีความแตกต่างกันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษะของบ้านได้

2. บอกวัสดุที่ใช้สร้างบ้านได้

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. กล้าแสดงออก

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Unusual Houses 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน และบทอ่าน)