สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับการทำงานบ้าน ออกเสียงคำศัพท์ ใช้สำนวนและโครงสร้างภาษา การใช้ Adverbs of frequency ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. คำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านและบอกกิจกรรมงานบ้านที่ทำและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจกรรมงานบ้าน

2. เขียนประโยคบรรยายงานบ้านที่ทำ

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Let’s Tidy Up! (1) 10 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)