สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในสวน ออกเสียงคำศัพท์ ใช้สำนวนและโครงสร้างภาษา Present continuous tense ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของที่พบได้ในสวน และบอกกิจกรรมที่ทำในสวนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ถามและตอบเกี่ยวกับสิ่งของที่พบได้ในสวน

2. เขียนประโยคบรรยายกิจกรรมที่ทำในสวน

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Garden 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)