สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับห้องน้ำและสิ่งของในห้องน้ำ ออกเสียงคำศัพท์ ใช้สำนวนและโครงสร้างภาษา  to be made of….. และบอกวัสดุที่นำมาผลิตได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. คำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในห้องน้ำ วัสดุที่นำมาผลิตและนำประโยคไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ถามและตอบเกี่ยวกับสิ่งของในห้องน้ำ

2. เขียนประโยคบรรยายเพื่อบอกประเภทวัสดุของสิ่งของในห้องน้ำ

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Bathroom (2) 6 ก.ค. 66 (มีใบงาน และบัตรคำ)