สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับห้องครัวและสิ่งของในครัว ออกเสียงคำศัพท์ ใช้สำนวนและโครงสร้างภาษา There is/ There are ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้คำศัพท์และโครงสร้างภาษาเกี่ยวกับของใช้ในห้องน้ำและนำประโยคไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องน้ำ

2. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของภายในห้องน้ำตามโครงสร้างที่กำหนด

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Bathroom (1) 3 ก.ค. 66