สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับห้องครัวและสิ่งของในครัว ออกเสียงคำศัพท์ ใช้สำนวนและโครงสร้างภาษา There is/ There are ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  รู้และเข้าใจความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องครัวรู้และโครงสร้างประโยคในการสื่อสารเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องครัว

2.  เลือกใช้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ภายในห้องครัวได้ bowl, frying pan, cutting board, microwave, fridge, ladle

2. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องครัวได้

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำ

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง What Is in the Kitchen? 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)