สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับห้องและตำแหน่งของต่างๆ ภายในบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับห้องและตำแหน่งของต่างๆ ภายในบ้าน

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับห้องต่าง ๆ ภายในบ้านได้

2. เขียนเกี่ยวกับห้องและตำแหน่งของห้องต่าง ๆ ภายในบ้านได้ เช่น next to, opposite

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1.ประเมินการออกเสียงคำ

2.ตรวจผลงานนักเรียน

3.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1.แบบประเมินใบงาน

2.แบบเฉลยใบงาน

3.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง My Home
ชั่วโมง My Home
เรื่อง Room in a House 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)