สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลส่วนตัว

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

2. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง My Profile 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และแถบประโยค)