สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน โดยใช้คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน 

2. ถามและตอบข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

2. อ่านข้อความและสื่อเกี่ยวกับกิจวัตประจำวันและตอบคำถามได้

3. พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของผู้อื่นได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Time to Do 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)