สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของบุคคลซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารของนักเรียนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

2. ถามและตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์และสำนวนที่ใช้เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

2. อ่านเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและตอบคำถามได้

3. เขียนประโยคเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Daily Routines 15 มิ.ย. 66 (มีใบงานประกอบการสอน)