สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารของนักเรียนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นำเสนอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนได้

2. พูดและเขียนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนของเพื่อนและของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง My School Bag 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)