สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้ความรู้และทักษะทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว

2. ถามและตอบเกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวได้  

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิกใน ครอบครัวได้

2. อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิกใน ครอบครัวได้

3. เขียนข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับครอบครัวตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง All About My Family 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)