สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนในการถามตอบเกี่ยวกับบุคลิกหรือลักษณะนิสัย จะทำให้นักเรียนสามารถพูดคุยหรือบรรยายถึงคนใกล้ตัวของนักเรียนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

สามารถออกเสียงคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการบรรยายลักษณะนิสัยของบุคคล

สามารถถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคลได้

ด้านทักษะกระบวนการ

สามารถบรรยายลักษณะนิสัยของบุคคลได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Wonderful Family 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)