สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการสื่อสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์จำนวนเลขนับ 1–100 

2. ถามและตอบเกี่ยวกับข้อมูลอายุสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงจำนวนเลขนับ 1-100 ได้

2. สนทนาเกี่ยวกับอายุของบุคคลในครอบครัวของตนเองและของเพื่อนได้

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Family Members’ Ages 1 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)