สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้ความรู้และทักษะทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร

2. ถามและตอบข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2. เขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ 

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Family Members 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)