สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ผู้เรียนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้         

1. ถามและตอบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศและสัญชาติของตนเองและบุคคลอื่นได้
ด้านทักษะและกระบวนการ 

1. บอกชื่อประเทศของตนเองและบุคคลอื่นได้

2. บอกสัญชาติของตนเองและบุคคลอื่นได้

ด้านคุณลักษณะ 

กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง I am from Thailand 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)