สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สามารถใช้ความรู้และทักษะทางภาษาในการสื่อสารเกี่ยวกับเลขลำดับและข้อมูลวันเกิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลำดับที่และเดือนได้

2. พูดและเขียนให้ข้อมูลวันเกิดได้

ด้านคุณลักษณะ 

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การสื่อสาร 

2. การทำงานเป็นทีม

การวัดผลและประเมินผล

8.การประเมินผล         

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน         

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Happy Birthday 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)