สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสื่อสารเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลอื่น ได้แก่ 1) What’s your name? ใช้ในการถามชื่อ 2) What’s your nickname? ใช้ในการถามชื่อเล่น 3) My name’s/I’m … My nickname’s …/Please call me … ใช้ในการบอกชื่อของตน 4) How old are you? ใช้ในการถามอายุ 5) I’m … years old. ใช้ในการบอกอายุ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ถามและตอบข้อมูลเพื่อการแนะนำตนเองได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. พูดทักทายและแนะนำตนเองได้

2. พูดแนะนำเพื่อนในห้องเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

  ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

เครื่องมือ

  เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง All of Me
ชั่วโมง All of Me
เรื่อง Say Hello! 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน)