สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาท่าทางนาฏศิลป์และหลักการตีบท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาท่าทางนาฏศิลป์

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการตีบท

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ได้

3. นักเรียนสามารถปฏิบัติการตีบทได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
ชั่วโมง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์
เรื่อง ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 2 15 ก.ย. 66