สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นาฏยศัพท์ หรือศัพท์เฉพาะทางวิชานาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนาฏยศัพท์

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถอธิบายประเภทของนาฏยศัพท์ได้

2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง นาฏยศัพท์
ชั่วโมง นาฏยศัพท์
เรื่อง นาฏยศัพท์ 1 ก.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)