สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการวิจารณ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการวิจารณ์การแสดง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องหลักการวิจารณ์การแสดงได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การถาม/ตอบคำถาม สรุปบทเรียน การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม

-ชิ้นงาน

เครื่องมือ

-แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง
ชั่วโมง การจัดการแสดงและการวิจารณ์การแสดง
เรื่อง หลักการวิจารณ์การแสดง 25 ส.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)