สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอิทธิพลของนักแสดงมีผลต่อการโน้มน้าวความคิดและอารมณ์ของผู้ชม

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถอธิบายอิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวความคิดและอารมณ์ของผู้ชมได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อิทธิพลของนักแสดง
ชั่วโมง อิทธิพลของนักแสดง
เรื่อง อิทธิพลของนักแสดง 4 ส.ค. 66