สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา จะช่วยฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ จะช่วยฝึกทักษะของการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ป. 4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา อธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา

2. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

3.  ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2. สังเกตทักษะทางการบวนการเทคโนโลยีขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ชั่วโมง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (1) 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน)