สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนจะได้ลองเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ปัญหา เพื่อท้าทายให้เพื่อน ๆ ช่วยกันแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. สื่อสารแนวคิดในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบ ใบกิจกรรม 4 : สร้างได้อย่างไร

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 4 : สร้างได้อย่างไร

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (6) 16 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม และบัตรสมการ)