สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทายจำนวนใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาช่วยในการหาจำนวนที่นักเรียนนึกไว้ได้ เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายแนวทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. สื่อสารแนวคิดในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบ ใบกิจกรรม 3 : มายากลคณิต คิดสนุก

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 3 : มายากลคณิต คิดสนุก

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (5) 11 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)