สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 วิธีต่าง ๆ ในการนำความสัมพันธ์ที่โจทย์กำหนดให้ มาวิเคราะห์เพื่อเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งจะพบว่าสามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพ หรือตาราง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้  โดยใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบ แบบฝึกหัด 11 : การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3)

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 11 : การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3)

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (4) 10 ต.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)