สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ดังนี้

ขั้นที่ 1  วิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่า  โจทย์กำหนดอะไรมาให้  และให้หาอะไร

ขั้นที่ 2  กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่สัมพันธ์กับสิ่งที่โจทย์ให้หา

ขั้นที่ 3  พิจารณาเงื่อนไขที่แสดงการเท่ากันในโจทย์ แล้วนำมาเขียนเป็นสมการ

ขั้นที่ 4 แก้สมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการ

ขั้นที่ 5  ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถเขียน หรืออธิบายวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้  โดยใช้ความรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบ แบบฝึกหัด 9 : การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1)

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 9 : การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1)

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง สถานการณ์นี้ มีคำตอบ (2) 4 ต.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)