สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สมการที่สามารถจัดให้อยู่ในรูป  ax + b  =  0  เมื่อ  x เป็นตัวแปร  a, b  เป็นค่าคงตัว  และ a ≠ 0  เรียกว่า  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมบัติของการเท่ากัน พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบ แบบฝึกหัด 6 : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 6 : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง หาได้ ง่ายนิดเดียว (4) 26 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)