สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวก

ถ้า a = b แล้ว a + c = b + c                          เมื่อ a , b และ c แทนจำนวนใด ๆ

  • สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

ถ้า  a = b  แล้ว ca  =  cb                            เมื่อ a , b และ c แทนจำนวนใด ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของการเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ         

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 5 : สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 5 : สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกและสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณ

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง หาได้ ง่ายนิดเดียว (2) 20 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)