สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • สมบัติสมมาตร

ถ้า a = b  แล้ว b = a                                  เมื่อ a และ b แทนจำนวนใด ๆ

  • สมบัติถ่ายทอด

ถ้า a = b  และ b = c  แล้ว a = c                   เมื่อ a, b และ c แทนจำนวนใด ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของการเท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 4 : สมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอด 

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบแบบฝึกหัด 4 : สมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอด 

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง หาได้ ง่ายนิดเดียว (1) 19 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)