สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การเขียนตัวแปรจากโจทย์ที่กำหนดให้ สามารถใช้แผนภาพหรือเส้นจำนวน เพื่อช่วยในการเขียนนิพจน์พีชคณิตจากข้อความที่โจทย์กำหนด และเมื่อได้นิพจน์พีชคณิตแล้ว สามารถใช้ความรู้เรื่องสมบัติการแจกแจงในการจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถเขียนนิพจน์พีชคณิตจากข้อความ หรือสถานการณ์ที่กำหนดให้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายของข้อความหรือสถานการณ์ ด้วยนิพจน์พีชคณิต

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 2 : เขียนนิพจน์พีชคณิตแทนข้อความที่กำหนดให้

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 2 : เขียนนิพจน์พีชคณิตแทนข้อความที่กำหนดให้

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง แทนแล้วรู้เลย (2) 12 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)