สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • ตัวแปรเป็นตัวที่ยังไม่ทราบค่าที่แน่นอนและสามารถเปลี่ยนค่าได้ ซึ่งนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเขียนแทนตัวแปร
  • นิพจน์พีชคณิตประกอบด้วยค่าคงตัว และตัวแปร ซึ่งอยู่ในรูปของการดำเนินการต่าง ๆ
  • เมื่อมีนิพจน์พีชคณิตนิพจน์หนึ่ง การหาค่าของนิพจน์พีชคณิตนั้น สามารถทำได้โดยแทนตัวแปรในนิพจน์พีชคณิตด้วยจำนวนที่กำหนดให้แล้วคำนวณหาค่าของนิพจน์พีชคณิตนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3  ม.1/1  เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้     

นักเรียนสามารถหาค่าของนิพจน์พีชคณิตโดยการแทนค่า

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายของข้อความหรือสถานการณ์ ด้วยนิพจน์พีชคณิต

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจแบบฝึกหัด 1 : หาค่าของนิพจน์พีชคณิต

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 แบบฝึกหัด 1 : หาค่าของนิพจน์พีชคณิต

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมการสู่ชีวิต
ชั่วโมง สมการสู่ชีวิต
เรื่อง แทนแล้วรู้เลย (1) 11 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)