สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความรู้ในเรื่องการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิตมาสร้างรูปเรขาคณิต โดยใช้วงเวียนและสันตรง

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มี ความกว้าง a หน่วย และ ความยาว b หน่วย

  • สร้างด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาหนึ่งด้าน ความยาว a หน่วย
  • สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดปลายทั้งสองของด้านที่สร้างไว้ จากนั้นสร้างด้านที่อยู่บนเส้นตั้งฉากทั้งสองนั้นให้ยาว b หน่วย
  • ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมที่ปลายทั้งสองของส่วนของเส้นตรงที่ยาว b หน่วย จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิต

2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย รวมถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 14: มุมเท่า ยาวเป็นคู่

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 14: มุมเท่า ยาวเป็นคู่

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (5) 5 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)