สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำความรู้ในเรื่องการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิตมาสร้างรูปเรขาคณิต โดยใช้วงเวียนและสันตรง

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีแต่ละด้านยาว a หน่วย

  • สร้างด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส มาหนึ่งด้าน ยาว a หน่วย
  • สร้างเส้นตั้งฉากที่จุดปลายทั้งสองของด้านที่สร้างไว้ จากนั้นสร้างด้านที่อยู่บนเส้น ตั้งฉากทั้งสองนั้นให้ยาว a หน่วย
  • ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อม ที่ปลายทั้งสองของส่วนของ เส้นตรงที่ยาว a หน่วย จะได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตามเงื่อนไข ที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิต

2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย รวมถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 13: ด้านก็เท่า มุมก็ฉาก

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 13: ด้านก็เท่า มุมก็ฉาก

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (4) 4 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)