สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การนำความรู้ในเรื่องการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิตมาสร้างรูปเรขาคณิต โดยใช้วงเวียนและสันตรง ดังนี้

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐานยาว a หน่วย

  • สร้างฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ยาว a หน่วย
  • สร้างมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งสองมุม ที่มีขนาดเท่ากัน
  • ลากเส้นประกอบมุมยอด จะได้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ค 2.2 ม.1/1 ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและเครื่องมือ เช่น วงเวียนและสันตรง รวมทั้งโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad หรือ โปรแกรมเรขาคณิตพลวัตอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปเรขาคณิตตลอดจนนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถ

1. สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

2. เขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดให้ โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

 ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐาน ทางเรขาคณิต

2. สื่อสารและสื่อความหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย รวมถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

8.1.1 ตรวจสอบใบกิจกรรม 12: ยอดแหลมด้านประกอบยาวเท่ากัน

8.1.2 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

8.2 เครื่องมือ

8.2.1 ใบกิจกรรม 12: ยอดแหลมด้านประกอบยาวเท่ากัน

8.2.2 แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
ชั่วโมง เครื่องมือพร้อมสรรพ สรรค์สร้างงานเรขา
เรื่อง สนุกคิดกับชีวิตการสร้าง (3) 30 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)